Main page / Current Students / Work Placement

Praxe

Obecné informace:

 • Povinný předmět praxe bakalářská/diplomová/magisterská je zapsán v letním semestru.
 • U bakalářské a magisterské praxe je to 10 pracovních dní, u diplomové praxe 20 pracovních dní (tzn. bez státních svátků a víkendů).
 • Pracoviště pro výkon praxe si student vybírá sám, popřípadě jsou mu doporučena pracoviště studijní referentkou. Pracoviště je vybíráno dle zaměření studijního oboru.
 • Všechny praxe probíhají v termínu 1. června až 31. srpna.
 • Některá pracoviště mají vlastní smlouvy – s těmito jednejte s předstihem a zajistěte si jejich formulář smlouvy.

Termíny:

Únor, březen, duben

Student vybírá a kontaktuje pracoviště, kde by mohl absolvovat praxi

15. dubna

Poslední termín pro dodání smlouvy již vyplněné studentem a podepsané pracovištěm referentce

15. května

Fakulta podepsané smlouvy odešle na pracoviště

1. června – 31. srpna

Doba absolvování praxe

10. září

Nejzazší datum pro dodání podkladů z absolvované praxe. Po tomto datu nebude zápočet udělen.


Postup při vyplňování smlouvy:

Ze stránek si student stáhne:

vyplní pole otevřená k vyplnění (ujistí se, že jsou správně všechny údaje, a především doba praxe) vytiskne 3x, nechá podepsat pracovištěm a odevzdává tři podepsané kopie referentce pro praxe do 15. dubna.

Po kontrole proděkany a podpisu děkana rozešlou referentky podepsané výtisky smluv na pracoviště do 15. května.


Do týdne po skončení praxe

Po skončení praxe vyplní student Hodnocení praxe studentem (vyplňuje se elektronicky) a nechá vyplnit zástupce pracoviště Hodnocení studenta pracovištěm.

Do týdne po skončení praxe odevzdá student osobně nebo zašle poštou v tištěné podobě obě potvrzená hodnocení !

 1. Hodnocení praxe studentem - je zhodnocením praxe studentem, které vyplní elektronicky, vytiskne a podepíše.
 2. Hodnocení studenta pracovištěm - hodnocení vyplní, podepíše a razítkem opatří zástupce pracoviště.

Zvláštní případy a výjimky

 • PRAXE MIMO TERMÍN:

V případě uznání pracovních stáží, odpovídajících brigád atd. mimo termín se nevyplňuje smlouva s univerzitou, ale student podá studijní referentce pro praxe písemnou žádost (Moje studium/Portál studenta/Tisk žádosti/Tisk žádosti na studijní oddělení). Spolu s vyplněnou žádostí odevzdáváte kopii smlouvy s pracovištěm. Vše je postoupeno ke schválení proděkanovi pro vzdělávací činnost.

 • PRAXE MIMO ČR:

V případě praxe mimo ČR se nevyplňuje smlouva, ale podává se písemná žádost (Moje studium/Portál studenta/Tisk žádosti/Tisk žádosti na studijní oddělení) referentce pro praxe. Pokud proděkan praxi mimo ČR schválí, dodá student pro získání zápočtu kromě výše uvedených dokumentů i výtisk vlastní pracovní smlouvy s pracovištěm!

 • RODINNÉ NEBO VLASTNÍ FIRMY:
  • Praxe N-Mgr. studentů v rodinné firmě – podává se písemná žádost studijní referentce pro praxe.
  • Praxe ve vlastní firmě – podává se písemná žádost studijní referentce pro praxe spolu s kopií živnostenského listu.


Google+