Úvodní stránka / Zahraniční spolupráce / Informace pro studenty / Další možnosti

Nizozemsko - Dronten

Další možnosti zahraničních pobytů pro studenty AFSTUDIJNÍ POBYTY V USA

Spoustu zajímavých informací naleznete na stránkách Fulbrightovy nadace, kde se dozvíte jak o možných zdrojích financování, tak i o postupech. Ve zkratce je možné říct: vybírejte školu - samozřejmě podle oboru především - podle částky školného, případně podle toho, co Vám nabízí. Nejvýhodnější jsou pobyty pro doktorandy, přímo Fulbrightova komise finančně podporuje studenty magisterského a doktorského studia.

Stránky mají velmi dobře zpracované a najdete na nich všechny potřebné prvotní informace. Především musíte pamatovat na základní podmínky: české občanství, perfektní angličtina a čas, protože celý proces od vybrání a oslovení té správné školy a vyplnění přihlášky se všemi přílohami ho zabere spoustu.

 • ČAS: Pokud chcete strávit v USA kompletní studijní pobyt, je potřeba s přípravami začít asi dva roky předem, ne-li déle, musíte vybrat školu vhodnou oborem, kterou finančně zvládnete, která Vás přijme. Zvažte i životní náklady v jednotlivých státech/městech.
 • PENÍZE: školné na veřejných školách se pohybuje od 12 do 37 tisíc USD za rok, v soukromých od 20-60 tisíc za rok. Životní náklady jsou kolem 20 tisíc dolarů ročně.
 • STIPENDIA: americké školy nemusí nabízet žádné stipendium, případně některé z: need-based - spíš bohaté školy, merit scholarship - je v dané výši. Doktorandi mohou obdržet  teaching (na univerzitě, kde je hodně výuky) nebo research (na univerzitě, která má silný výzkum) assistenship. Čím silnější výzkum, tím větší šance - to platí především pro biochemii, kde je možností skutečně hodně. Za tuto práci, která je v rámci studentského víza povolená (povolená je práce pouze v rámci campusu) se platí min. mzda, t.j. asi 8 USD/hodina, a to do 20 hodin týdně. Možný je i co-op scholarship, kde probíhá stáž ve firmě (především magisterské), za ni musíte mít kredity a poskytují ji jen některé školy. O finance můžete zažádat i některé nadace. Jmenovitě například: Nadace Krskových, Nadace Sofia, Nadace Zdeňka Bakaly a další. Fulbright poskytuje stipendium studentů Mgr. a Ph.D. typu studia do výše školného 15 tisíc USD - často škola šást školného odpouští (vždy záleží na tom, jak moc o Vás škola stojí). Při posuzování se zvažuje Vaše předchozí studium, případné výsledky testů, iniciativnost. Existuje Fulbright Masary stipendium, keré je zaměřené především na aganžované lidi, kteří jsou aktivně zapojení do občasného života. Vůbec se při posuzování žádost zvažuje Vaše odhodlanost, případný přínos Vašeho studia na širší okolí, nejen na Vás osobně a dosavadní činnost ve společnosti.                                   

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Kromě delších studijních pobytů existuje i možnost pracovních stáží v USA, některé z možností najdete na těchto stránkách.

Existují i stipendia na kratší pobyty, například roční nebo na výzkumný pobyt.

Je vhodné také sledovat jejich stránky, případně jejich facebookové stránky pro aktuální informace o seminářích, International Days, přednáškách apod.

Linky na různé pracovní stáže - NEJEN  v USA - naleznete zde.

Praktické informace k práci a vízům v USA najdete na stránkách Kateřiny Falk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

Studenti mohou využívat také stipendijních pobytů uskutečňovaných v rámci mezinárodních smluv mezi Českou republikou a dalšími zeměmi.

Nabídky jsou zveřejňovány každoročně na podzim v Bulletinu Akademické informační agentury. Jedná o stipendia přidělovaná dvojím způsobem:

 • Rozpis kvót - jedná se o stipendijní místa do určitých zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze zájemci z daných škol.
 • Výběrová řízení - MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních smluv.  Stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám a uchazeči se tak mohou prostřednictvím AIA hlásit ze všech veřejných vysokých škol v ČR.

Informace z Bulletinu jsou zveřejněny také na webových stránkách Akademické informační agentury. Elektronická podoba údajů z Bulletinu pro rok 2014 je dostupná zde.

Na stránkách AIA najdete i vyhledávač DALŠÍCH STIPENDIÍ.

Prezentace AIA k nabídce stipendií


Vysoká škola zemědělská v Angers, Francie (École supérieure d'Agriculture d'Angers) nabízí mezinárodní magisterský studijní program:

 • Dvouletý program vybudovaný ve spolupráci s francouzskými firmami, které hledají studenty závěrečných ročníků - své budoucí zaměstnance - v zemích, ve kterých rozvíjejí svou aktivitu.
 • Podmínky přijetí ke studiu:
  • ukončené vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu (všech oborů AF),
  • komunikativní znalost angličtiny (šestiměsíční kurz francouzštiny je hrazen firmou před nástupem na univerzitu),
  • zájem o práci v mezinárodním průmyslu.
 • Studentům je během dvou let studia přiznáno stipendium v minimální výši 1000 Euro/měsíc.
 • Webové stránky: http://ingenieur.groupe-esa.com


              

Erasmus Mundus Masters in Food Technology and Marketing

These two programs are very attractive in terms of both reputation and financing, offering a unique opportunity to the best students graduate with a Bachelor's degree in food industry, agriculture, agronomy, biology, chemistry, economic sciences. Accepted students are granted a full scholarship during the two years Europe, studying a curriculum of recognized excellence in 3 european countries at least.

Application forms are available on the websites and, for taking part in the Erasmus Mundus selection, deadline for applications reception is 4th January 2011.

Contact: c.pellier@groupe-esa.com


Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí.

Stipendijní program podporuje 6--12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele.
Na těchto stránkách najdete i seznam nabídek stipendijních míst. 
(Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).

Výše stipendia: 1060 EUR / měsíc
DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN i na přípravný jazykový kurz němčiny.

Podrobné informace


CAH VILENTUM

Studenti AF mají možnost studovat na University of Applied Sciences v Drontenu. Jedná se o jednoroční kurz, jehož výstupem je diplom a titul BSc Honors. Kurz je určený pro studenty, kteří již úspěšně absolvovali alespoň tři roky univerzitního studia. V Nizozemí představuje titul BSc Honors jakýsi mezistupeň mezi bakalářským a magisterským studiem. Jeho držitelé se mohou hlásit do magisterských programů a k získání titulu "Ingenieur" musí studovat pouze jeden rok. Při studiu na AF Mendelu toto pravidlo takto jednoduše samozřejmě neplatí, protože naši studenti musí splnit všechny povinné předměty svého oboru. Titul BSc Honors však určitě představuje výhodu při hledání budoucího zaměstnání, a to nejen v zahraničí, ale i v České republice, kdy diplom má určitě větší hodnotu než jen poznámka v životopise zmiňující jednoroční studijní pobyt v zahraničí. První semestr tvoří obecnější předměty, v letním semestru přichází specializace a čtyřměsíční praxe, kterou si student musí zajistit sám, ale drontenská univerzita poskytuje studentům podporu. Na závěr skládá student záverečnou zkoušku a předkládá diplomovou práci.

Chcete-li získat na univerzitě v Drontenu diplom a titul BSc Honors, musíte zaplatit školné ve výši 1900 Euro. K tomu je nutné přičíst další výdaje (ubytování v pokoji po dvou 175EURO, strava asi 150EURO...). Drontenská univerzita však poskytuje studentům různé výhody a možnosti ušetřit, takže je možné dosáhnout snížení nákladů až o 220-230 euro na měsíc.

V Drontenu můžete také studovat v rámci programu Erasmus. Budete-li však chtít získat diplom, musíte s poplatkem 1900 euro (DLE AKTUÁLNÍ VÝŠE)  počítat každopádně. V případě, že poplatek nezaplatíte, můžete v Drontenu strávit jedno- či dvousemestrální pobyt za standardních podmínek programu Erasmus, nemůžete však počítat se získáním diplomu.

Nabídka univerzity CAH Dronten tedy platí široký okruh zájemců. Droten si dělá vlastní jazykové testy studentů (osobně, nebo poskypu). Je nutné podávat přihlášku v únoru nebo v březnu přímo do Drontenu. Programu se mohou zúčastnit prezenční studenti AF magisterského a doktorského stupně (s možností získat titul BSc Honors při zaplacení ročního školného 1900 euro), ale také o něm mohou uvažovat ti studenti, kteří na AF právě absolvovali a zatím nemají jasnou představu o své budoucí kariéře. Jednoroční studium v Drontenu tak může být zajímavým krokem směřujícím budoucí život do Evropy.

Další informace naleznete také na stránkách http://www.cahvilentum.eu/ nebo dotazem na Zahraničním oddělení AF. Bližší informace k přihláškám na: apply.cahvilentum.eu.

Obecné informace- info@cahvilentum.eu

Informace související s přihláškami - apply@cahvilentum.eu.


Agronomická fakulta je zapojena v konsorciu EURAMA (European Animal Management), které je nositelem stejnojmenného mezinárodního studijního programu. Dvouleté studium v angličtině je určeno pro studenty s ukončeným bakalářským vzděláním. První ročník studia je stejný pro všechny účastníky: jeden semestr stráví výukou na vysoké škole Purpan ve francouzském Toulouse, jeden na Wageningen University v Nizozemí. Druhý ročník je specializační a jeho náplní je praktická stáž a napsání diplomové práce. Výstupem studia je mezinárodně uznávaný diplom udělovaný univerzitou ve Wageningenu s titulem "MSc in Animal Sciences and Aquaculture".


Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology (GMI) ve Vídni nabízí doktorské studium v rámci Vienna Biocenter International PhD Program, kdy mají studenti příležitost zúčastnit se aktuálního výzkumu v oblasti moderní biologie. Oficiálním jazykem je angličtina a studenti jsou zapisováni prostřednictvím Univerzity ve Vídni. Součástí studia je stipendium na 4 roky.

Informace o GMI: http://www.gmi.oeaw.ac.at/
Informace o PhD programu a přijímacím řízení: http://www.vbcphdprogramme.at/index.php?id=109

Leták


University of Minnesota v USA nabízí již od roku 1949 program MAST International. Program podporuje praktické stáže studentů, kteří mají navíc možnost prodloužit si pobyt o jednosemestrální studium na University of Minnesota. V současné době nabízí univerzita stáže převážně v oblasti zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybolovu, případně na požádání další. Zajišťuje celý program, a to od vyzvednutí na letišti, přes Orientation Week a zajištění ubytování až po samotnou stáž.[CNW:Counter]


Google+