Úvodní stránka / Fakulta / Informace o fakultě / Současnost

Současnost

V souvislosti se změnami ve společnosti i v zemědělství a potravinářství rozšířila Agronomická fakulta nabídku svých oborů, aby lépe připravila absolventy pro jejich uplatnění v praxi v souladu s předpokládaným vývojem a potřebami.
Tradičními zůstavají obory fytotechnickýzootechnický. Jejich učební programy se však inovují a modernizují, studium se prodlužuje ze čtyř na pět let, rozšiřuje se doba praxe, kterou mohou studenti s jazykovými předpoklady vykonávat i v zahraniči.


V roce 1991/1992 byla zahájena výuka v oboru všeobecné zemědělství. Má připravit budoucího absolventa univerzálněji, na širším základě, aby byl schopen se adaptovat na nové podmínky v zemědelských podnicích různých typů, velikosti i zaměření. Podle svého umístění v praxi si bude potřebné speciální znalosti doplňovat a prohlubovat v doplňkových formách studia, které bude fakulta organizovat.pavilon_tp.jpg Absolvent bude mít velmi dobrý základ biologického vzdělání, ale bude mít i dobré znalosti ekonomické, organizační a technické, aby mohl úspěšně řídit zemědělskou výrobu a prokázat schopnost podnikat a obchodovat.


Další studijní obor technologie potravin rozšiřuje nabídku profesní orientace absolventů ve velmi žádané specializaci na zpracovatelské technologie rostlinných a živočišných produktů, produkci potravin, jejich bezpečnosti a hygieny. Absolvent oboru bude schopen se uplatnit i ve specializovaných potravinářských podnicích, případně i v kontrolních institucích na úseku kontroly jakosti zemědělských produktů a potravin.


Agroekologický obor připravuje inženýry pro uplatnění v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Absolventi budou tedy dobře připraveni k řízení ekologizované zemědělské produkce včetně znalosti pozemkových úprav, vodního hospodářství, zemědělských staveb, lukařství a pastvinářství a příslušné legislativy.

Agronomická fakulta Mendelu v Brně dále nabízí získání odbornosti v oborech Provoz techniky, Automobilová doprava, Management techniky. Tyto technické obory reagují na požadavky trhu práce v oblasti technicky vzdělaných manažersky orientovaných odborníků v oblasti nasazení strojů, optimalizace technologických a dopravních procesů.

Velmi dobré uplatnění nacházejí absolventi oboru Technologie odpadů. Na základě dobrého spojení biologických a technologických znalostí jsou absolventi schopni komplexního přístupu k problematice odpadového hospodářství v širokém spektru podniků a komunální sféry.


Současný dynamický rozvoj fakulty a náplň jednotlivých studijních oborů jsou výsledkem usilovné práce vedení fakulty, pedagogických, vědeckých a technických pracovníků, kteří úzce spolupracují s tuzemskými i zahraničními odborníky a institucemi.


V rámci přiblížení se standardům zahraničních univerzit probíhá studium na celé Mendelově univerzitě v Brně od akademického roku 2000/2001 podle ECTS - Evropského kreditního systému. Nový kreditní systém umožňuje rozsáhlejší výběr volitelných předmětů hlavně ve vyšších ročnících a tedy zvýšený podíl studentů na utváření vlastního osobního odborného profilu. ECTS nabízí také větší mezinárodní mobilitu studentů s celou řadou dílčích výhod (zdokonalení se v cizích jazycích, možnost studia na zahraničních univerzitách a další). Principem kreditního systému je ohodnocení jednotlivých předmětů každého studijního plánu body - kredity. Výše kreditů odpovídá hodinové dotaci předmětů a pracovní zátěži studentů v daném předmětu. pccentrum.jpgStudijní plán každého oboru je pak sestaven z předmětů povinných - profilujících daný obor, kde tyto předměty tvoří maximálně 80 % hodinové dotace studijního plánu. Zbývajících 20 % si doplňuje student z předmětů specializačních - povinných pro vybrané specializace a z předmětů volitelných. Volitelné předměty lze vybírat dle zájmu studenta z celouniverzitní nabídky. V rámci mezinárodního programu Socrates je možné absolvovat část studia i na partnerských školách v zahraniční.


Pro studenty Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je tak vytvořeno prostředí s podmínkami, které jsou plně srovnatelné s ostatními českými i zahraničními univerzitami. Důkazem toho je moderní informační a počítačové centrum, vybavené nejmodernější audiovizuální a počítačovou technikou s připojením do sítě Internet. Studenti mají k dispozici nově vybudované pavilony a laboratoře s nejmodernějším zařízením, botanickou zahradu a arboretum a Školní zemědělský podnik v Žabčicích.


chemie_lab.jpgStudenti mají možnost vyhledávání širokého spektra odborných informací díky on-line počítačovému přístupu k celé řadě placených databází (ProQuest, PCI Web, WEB of SCIENCE, EIFL-DIRECT aj.). Součástí rozsáhlého vzdělávacího centra je i nově zrekonstruovaná knihovna a studovna s počítačovým vybavením a celou řadou softwarových produktů. Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu na fakultě slouží také účelově zařízené objekty (skleníky a laboratoře).


Google+