Úvodní stránka / Fakulta / Informace o fakultě / Prezentace fakulty / Polní dny 2010 / MendelAgro 2010

"MendelAgro" 2010

Pozvánka na akci "MendelAgro" 2010 (akce již proběhla)

Článek v časopisu Zemědělec z 19.7. 2010

Letos 10. června se na Polní pokusné stanici v Žabčicích uskutečnil polní den "MendelAgro 2010", který navázal na tradiční akci "MZLU pěstitelům", která zde byla organizována v polovině června již od roku 1989. Nový název vznikl v souvislosti se změnou názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU). Polní den v Žabčicích si za několik posledních let získal pevné místo mezi akcemi obdobného charakteru, o čemž svědčí téměř 600 registrovaných účastníků z řad zemědělské prvovýroby, výzkumu a poradenství. Hlavní náplní polního dne byla prohlídka celé řady pokusů prováděných na Polní pokusné stanici. Pomocí praktických ukázek a prezentací výsledků výzkumných projektů přímo  na poli jsou vytvářeny podmínky pro neformální kontakty, konzultace a diskuze akademických pracovníků s pěstiteli a pracovníky institucí zaměřených na zemědělský výzkum. Projekty jsou zaměřeny na problematiku zpracování půdy a zakládání porostů, střídání plodin a využívání meziplodin v osevních postupech, doporučování nových odrůd a optimalizaci pěstebních technologií a také na výživu rostlin a ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům. Letošní polní den byl připomenutím 40. výročí založení dlouhodobých stacionárních polních pokusů na polní pokusné stanici v Žabčicích zabezpečovaných Ústavem agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU. Účastníci polního dne měli možnost přímo na poli vidět celkem 21 polních plodin a při tom zhodnotit, jak se tyto plodiny dokázaly vypořádat s průběhem letošního jara. Pěstitele obilnin zaujal předváděný sortiment nejpěstovanějších odrůd pšenice ozimé doplněný o nově registrované odrůdy a perspektivní velmi rané odrůdy z Evropského katalogu, nabízené firmou Elita semenářská, a.s. Velký zájem byl tradičně také o ukázky velmi raných a raných odrůd brambor, dále zde byly zastoupeny i běžně pěstované odrůdy sóji, slunečnice a kukuřice. Významná část výzkumné činnosti Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství je věnována studiu kvalitativních parametrů sladovnického ječmene a ječmene pro potravinářské využití. Společným cílem řady pokusů Ústavu agrosystémů a bioklimatologie je optimalizace pěstebních technologií plodin vedoucí k co nejvyšší rentabilitě pěstování. Značná pozornost je věnována aktuální problematice plevelů a jejich regulaci. Každoročně jsou na pokusné lokalitě zakládány herbicidní pokusy, jejichž cílem je vyhodnocení biologické účinnosti a fytotoxicity herbicidů v máku, kukuřici a sóji. Některé z pokusů jsou zakládány ve spolupráci s firmou Syngenta Czech, s.r.o., která zkouší nové herbicidy s perspektivou registrace v nejbližších letech. Poměrně silné zastoupení měly tradičně pokusy zaměřené na výživu a hnojení polních plodin. Bylo možné vidět různé varianty hnojení pšenice a ječmene ozimého a máku setého. Jednalo se o ověřování účinku hnojiv, které jsou na trh dodávány firmami AGROFERT HOLDING, a.s., Fosfa, a.s., PRP Technologies Česká republika a TriM Plus s.r.o. Účastníci polního dne se mohli dále seznámit s přístrojovým vybavením a postupy, které jsou využívány v oblasti precizního zemědělství. Zvláštností polního dne v Žabčicích je praktická ukázka pokusů Ústavu šlechtění a množení zahradních rostlin prováděných též na pozemcích ŠZP Žabčice. V areálu polní pokusné stanice bylo pro účastníky polního dne připraveno občerstvení a posezení ve stanu. Při teplém a slunečném dni tak bylo pro všechny vytvořeno příjemné prostředí pro diskuzi a výměnu názorů či čerstvě nabytých dojmů. Někteří využili též stánku s odbornou literaturou k nákupu nových knih či získání informací o možnostech studia na Mendelově univerzitě v Brně. Pro milovníky vína pak byla připravena přímo na poli ochutnávka několika vzorků vína z produkce Školního zemědělského podniku, které jsou běžně nabízeny v Akademické vinotéce v areálu univerzity v Brně. Na závěr lze konstatovat, že polní den "MendelAgro" 2010 byl příjemným setkáním zástupců zemědělského výzkumu i praxe. Přinesl řadu nových informací, diskuzí o aktuálních problémech, ale také inspirací pro další výzkum. Tento polní den je jedinečný svou pestrostí řešených problémů, které přivádějí do Žabčic nové zájemce, ale je i řada těch, kteří se sem rok co rok vracejí. Pořádání polního dne "MendelAgro" je pro pracovníky z Mendelovy univerzity v Brně příležitostí, jak uvést výsledky výzkumu do praktického využití samotnými zemědělci. Již dnes se těšíme na setkání se všemi v Žabčicích, s otázkou, co nového přinese polní den "MendelAgro" 2011. Jediné, co je již dnes známé, je termín, a to 9. června 2011.

Fotogalerie


Google+